Veelgestelde vragen - FAQ

Hieronder tref je de veelgestelde vragen, staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning. Klik op het plusje om de vragen te openen.

On this page you can find the frequently asked questions. If your question isn't mentioned here, please contact us for further assistance. Click the cross to open the questions.


+ TV Kijken

Hoe kan ik TV kijken op OurCampus Amsterdam Diemen ?
Om TV te kijken kan je gebruik maken van de optionele Mediabox of de web-portal ocad.utelisys.tv. De Mediabox is verkrijgbaar bij de Hospitality Desk en dient verbonden te worden met een televisietoestel middels een HDMI-kabel.

Ik krijg het bericht dat de content niet beschikbaar is
De web-portal werkt enkel vanaf het Internet-netwerk van OurCampus Amsterdam Diemen. Indien je verbinding maakt via 3G/4G, een publiek WiFi-netwerk of gebruik maakt van een VPN-verbinding is de web-portal niet beschikbaar.

De zenders spelen niet op de web-portal
Indien je problemen ervaart met de web-portal ocad.utelisys.tv, neem dan contact met ons op en vermeld welk type apparaat, welke browser(versie) en hoe je verbinding maakt via het Internet. In het algemeen werkt de web-portal op alle apparaten met een browser met videomogelijkheden.

+ De Mediabox

Hoe installeer ik de Mediabox?
Het is aanbevolen om de Installatie-aanwijzingen op te volgen in de handleiding van de Mediabox. Deze is hier te downloaden.

Hoe reset ik de Mediabox?
Door op ‘settings’ te drukken en te navigeren naar ‘Overig’, ‘Meer instellingen’ en de optie ‘reset’ of ‘back-up maken en opnieuw instellen’ te kiezen en de fabrieksinstellingen terug te zetten.

Het beeld staat stil
Herstart de TV-stream door van kanaal te wisselen.

De TV-optie is verdwenen in het menu van Kodi
Er is geen verbinding met de TV-server. Druk op 'Settings' op de afstandsbediening en controleer de instellingen voor 'Ethernet', deze dient ingeschakeld te zijn. Indien Ethernet ingeschakeld is dient er een IP-adres vermeld te worden. Herstart indien nodig de Mediabox door de netstekker uit het apparaat te halen en weer aan te sluiten. Mocht dit het probleem niet oplossen, maak dan verbinding zonder gebruik van een router. Indien de problemen aanhouden, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.

Tijdens het TV-kijken stopt het beeld soms en/of spoelt door
Druk op de knop 'Settings' om naar de Display-instellingen te gaan. Schakel HDMI Auto-Detectie uit en selecteer handmatig de HDMI output mode. Kies voor 1080p 50Hz of 720p 50Hz.

Ik wil graag wijzigingen maken in Kodi maar er is een code nodig
De code is 13579. Houd er wel rekening mee dat het maken van wijzigingen niet officieel ondersteund wordt.

Kan ik andere apps of add-ons installeren?
Ja, je kunt gebruik maken van diverse apps. Houd er wel rekening mee dat deze optie niet officieel ondersteund wordt gezien applicaties door derden worden aangeboden. Gebruik een Google-account om in te loggen in de play store. Sommige apps vereisen de invoer van een toetsenbord en/of muis.

Ik kan de Netflix app niet vinden?
De Netflix app is apart te downloaden vanaf de Netflix-website. https://help.netflix.com/nl/node/12983

+ De Internetverbinding

Welke Internetverbinding wordt er geleverd?
Utelisys heeft OurCampus Amsterdam Diemen ontsloten via een glasvezelverbinding en levert per wooneenheid een Internetverbinding via Ethernet, deze heeft een toegangssnelheid van 100/100 Mbps.

Hoe maak ik verbinding met het Internet
Je kan je laptop, computer of ander apparaat direct verbinden met de aansluiting in de wand middels een standaard netwerkkabel. Deze dient van Category 5E of hoger te zijn. Er is geen modem vereist.

Wordt er ook draadloos Internet geleverd?
Om gebruik te maken van WiFi dien je zelf zorg te dragen voor een draadloze router. Indien je deze aan wilt schaffen, zorg dan dat je geen modem, access-point, switch of hub aanschaft. Voor gebruikers van de Mediabox wordt er een router (TP-Link) beschikbaar gesteld welke af te halen is bij de Hospitality Desk.

Hoe verander ik de kanaalinstellingen van de TP-Link router?
De router maakt standaard zelf de keuze om een enkel (smal, 20mhz) kanaal te gebruiken of een dubbel (breed, 40mhz) kanaal te gebruiken. Ook wordt er zelf de keuze gemaakt welk kanaalnummer er gebruikt wordt. Soms is het gekozen kanaal te vol en tevens kunnen iPhones moeite hebben met een dubbel kanaal omdat zij er geen gebruik van kunnen maken.

Hiervoor kun je het beste de wifi handmatig op een smal kanaal instellen. Dit kan als volgt:

Ga met de laptop of computer welke verbonden is met de router naar het volgende webadres: http://192.168.0.1/ Je kunt deze ook kopieren en plakken in de adresbalk van de browser.

Vervolgens krijg je de inlogpagina te zien van de router. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn beiden standaard 'admin'. Indien deze niet werken kan je een reset uitvoeren door de WPS-reset knop op de achterkant ingedrukt te houden voor 10 seconden.

Vervolgens in het menu links, ga naar: Wireless > Wireless settings

Vervolgens kan je 'Channel' en 'Channel width' aanpassen, kies hier 20mhz en een ander kanaal welke je wenst te gebruiken en sla de instelling op middels de knop 'save'. Je kunt voor het beste kanaal de android-app 'WiFi Analyzer' gebruiken.

Vervolgens kun je opnieuw met de router verbinden. Soms is het noodzakelijk om in de iphone het netwerk te 'vergeten' en opnieuw het wachtwoord in te voeren.

Welke Router is aanbevolen?
Wij bevelen een draadloze router aan welke draadloos Internet kan leveren op twee frequentiebanden, de 2,4GHz en de 5Ghz band. Deze routers staan bekend als 'Dual-Band'. Zorg dat ook de ontvangende apparatuur gebruik kan maken van 5GHz band om de beste resultaten te behalen. Let er op dat niet alle routers DFS-gecertificeerd zijn, deze bieden de beste resultaten. Electronicawinkels kunnen hier meer informatie over geven bij aanschaf.

Welke instellingen moet ik gebruiken?
Meestal werken de standaardinstellingen goed. Indien je toch problemen ervaart, zorg dan dat de apparatuur welke je aansluit op de aansluiting in de wand ingesteld staat met 'DHCP' of 'Automatisch IP-adres verkrijgen'.

Ik kan maar met een of twee apparaten verbinding maken?
Controleer of de router met de WAN-aansluiting aangesloten is. Indien je de LAN-aansluiting gebruikt kunnen er problemen ontstaan met meerdere apparaten. Controleer tevens of de router niet ingesteld is als Access-Point.

Ik heb problemen om mijn Playstation te verbinden met vrienden
Neem contact met ons support-team op voor verdere ondersteuning.


+ Watching TV

How can I watch TV at OurCampus Amsterdam Diemen?
To watch TV you can either use a Mediabox or use the web portal cdz.utelisys.tv. The Mediabox must be connected via HDMI to a TV set and is available at the Hospitality Desk.

I get the message that the content is not available
The TV content can only be viewed on the OurCampus Amsterdam Diemen network. In case you connect via 3G/4G connection, the public WiFi connection or use a VPN account the content cannot be viewed.

The TV does not play on the web portal
In case you experience issues with the web portal cdz.utelisys.tv, send us a message and report what type of device you are using, what browser(version) and how you are connected. In general most devices with a browser support viewing TV on the web portal.

+ The Mediabox

How do I set up the Mediabox?
It's recommended to follow the quick-setup part in the online manual which you can download here .

The TV is showing a still picture
Re-start the TV stream by flipping the channel back and forth.

How do I reset the Mediabox?
To reset the mediabox to default settings - which will wipe any personal data stored on the mediabox - do the following: Press the ‘settings’ button on the remote control and browse to Other, More settings and ‘Reset’. Follow the steps in the menu.

The TV option is not shown in the menu
There is no connection to the server, press settings on the remote, go to Ethernet and make sure it's enabled. If Ethernet is enabled, reboot the box by unplugging the power and plugging it back in. If this does not solve the problems, contact our support team for further troubleshooting.

During TV playback the stream stops every few seconds and/or fast forwards
Press the home button, go to settings, display and disable HDMI auto detection. Set the HDMI output mode to either 1080p 50Hz or 720p 50Hz.

I want to make some changes to the settings, what is the password?
The password is 13579. Please note that changing the settings can affect the quality of watching TV and is not officially supported.

Can I install other apps or add-ons?
Yes. Feel free to install any app you prefer. Do note that this is not officially supported as we cannot control third party applications. To use the android play store log in first with a Google account. It might be required by some apps to use a keyboard and/or mouse.

I can't find the Netflix app?
The Netflix app is available on the Netflix website: https://help.netflix.com/en/node/12983

+ The Internet connection

What Internet connection are we subscribed to?
Utelisys connects to OurCampus Amsterdam Diemen via optic fiber and provides an Internet connection in each room via Ethernet with an access speed of 100/100 Mbps.

How do I connect to the Internet?
You can connect your laptop, computer or any other device directly to the wall socket using a standard network cable of category 5E or higher. There is no need for a modem.

Is WiFi supported?
To use a WiFi connection you can connect a wireless router rather than your computer or laptop. Make sure to use a wireless router and do not connect a modem, wifi access point, switch, hub or other device directly to the wall outlet. For users of the Mediabox a wireless (TP-Link) router is provided which can be picked up at the Hospitality Desk.

How do I change the WiFi Channel settings in the TP-Link router?
By default, the router itself chooses to use a single (narrow, 20mhz) channel or to use a double (wide, 40mhz) channel. The router also chooses which channel number is used. Sometimes the chosen channel is too full and also iPhones can have trouble with a double (wide) channel because they have no support for these settings.

For this purpose, it is best to manually set the WiFi to a narrow channel. This can be done as follows:

Go with the laptop or computer which is connected to the router to the following web address: http://192.168.0.1/. You can also copy and paste the address in the address bar of the browser.

Then you will see the login page of the router. User name and password are both standard 'admin'. If this does not work for you, you can perform a reset by holding the WPS reset button on the back for 10 seconds.

Then in the left menu, go to: Wireless> Wireless settings

Then you can adjust 'Channel' and 'Channel width', choose 20mhz and another channel you want to use and save the setting by clicking the 'save' button. You can use the android app 'WiFi Analyzer' to detect the best channel number.

You can then reconnect to the router. Sometimes it is necessary to 'forget' the network in the iphone and enter the password again.

What router is recommended?
The best results are achievable via a wireless router that operates in both frequency ranges of 2.4 and 5 Ghz. These are known as Dual-Band routers. To use both frequency ranges make sure your personal devices such as laptops and phones can connect on this frequency. Do note that not all models are DFS certified which provides the best results, electronic stores can provide you more information about this.

What are the correct settings to connect to the Internet?
Mostly the default settings will work fine. In case you run into problems, check if your equipment uses 'DHCP' or 'Obtain IP-address automaticly'.

I can only connect one or two devices to the Internet over WiFi
Check if your router is connected with the 'WAN' or 'Internet' connection to the wall socket. Make sure the router is not configured as access point.

My Playstation cannot connect to friends

Contact our support team for further support.